Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GSMGURU.NL zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3   Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij GSMGURU.NL zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 
Artikel 2 - Het aanbod
2.1   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de GSMGURU.NL gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GSMGURU.NL niet.
2.3   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   
 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van aflevering
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen GSMGURU.NL de prijs garandeert
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
 • de gedragscodes waaraan GSMGURU.NL zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie
 
Artikel 3 - De overeenkomst
3.1   Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door GSMGURU.NL op haalbaarheid is beoordeeld. GSMGURU.NL heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
3.2   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GSMGURU.NL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door GSMGURU.NL is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft GSMGURU.NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal GSMGURU.NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4   GSMGURU.NL kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GSMGURU.NL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Artikel 4 – Herroepingsrecht
4.1   Bij levering van producten:
   
 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan GSMGURU.NL bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GSMGURU.NL retourneren, conform de door GSMGURU.NL verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
    Bij levering van diensten:
   
 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door GSMGURU.NL bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.2   De consument zal, alvorens hij/zij een product retour stuurt, een retourformulier aanvragen bij de klantenservice. De consument ontvangt vervolgens een retourformulier.
4.3   Indien de klant een herroepingsrecht heeft, dan bij uitoefening van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.4   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GSMGURU.NL dit bedrag zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4.5   Het risico van beschadiging en/of vermissing van een retourzending berust bij de consument tot het moment van bezorging aan GSMGURU.NL.
4.6   GSMGURU.NL zal de consument op de hoogte stellen per e-mail op het moment dat een retourzending ontvangen is.
4.7   De consument draagt er zorg voor dat de retourzending voldoende gefrankeerd is. De kosten voor het ontvangen van onvoldoende gefrankeerde zendingen worden doorberekend aan de consument
 
ARTIKEL 5 - DE PRIJS
5.1   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
5.2   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
5.3   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 6 - Conformiteit en Garantie
6.1   GSMGURU.NL staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat GSMGURU.NL er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
6.2   Een door GSMGURU.NL, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover GSMGURU.NL kan doen gelden.
 
Artikel 7 - Klachtenregeling
7.1   GSMGURU.NL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
7.2   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij GSMGURU.NL, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
7.3   Bij GSMGURU.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GSMGURU.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 8 – Geschillen
8.1   Op overeenkomsten tussen GSMGURU.NL en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Account aanmaken

Heb je al een account?
Inloggen Of Reset password